Privacybeleid

Myriam Remmits Begeleiding bij afscheid, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Myriam Remmits Begeleiding bij afscheid/ Ritueelbegeleider

Hoefstal 2
5374 AL Schaijk

www.myriamremmits.nl
info@myriamremmits.nl

06-20941223

KvK 64403645

Persoonsgegevens die ik verwerk

Myriam Remmits Begeleiding bij afscheid verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Myriam Remmits Begeleiding bij afscheid verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent, de website bezoekt, of via het contactformulier contact met mij opneemt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik (mogelijk)verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk gesprek, door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via  info@myriamremmits.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Myriam Remmits Begeleiding bij afscheid verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om de overeenkomst van klanten met Myriam Remmits financieel en
  administratief af te kunnen handelen
 • Klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is
 • Om mijn dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
 • Myriam Remmits Begeleiding bij afscheid verwerkt uw persoonsgegevens
  uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens
  alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een
  behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Geautomatiseerde besluitvorming

Myriam Remmits Begeleiding bij afscheid neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Myriam Remmits Begeleiding bij afscheid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede administratie.

Hiervoor wordt een termijn van zeven jaar gehanteerd na de laatste opdracht/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven.

Als dat zo is zal Myriam Remmits Begeleiding bij afscheid zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Myriam Remmits Begeleiding bij afscheid deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Myriam Remmits Begeleiding bij afscheid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Myriam Remmits Begeleiding bij afscheid uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doe ik alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies of vergelijkbare technieken die ik gebruik

Myriam Remmits Begeleiding bij afscheid gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Myriam Remmits Begeleiding bij afscheid en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik van u beschik, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoons-gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@myriamremmits.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Myriam Remmits Begeleiding bij afscheid wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Myriam Remmits Begeleiding bij afscheid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@myriamremmits.nl

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd data lek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stel ik u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Ik streef ernaar dit te doen binnen 48 uur, nadat ik dit data lek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd. Daarnaast verwittig ik binnen 72 uur de Autoriteit Persoonsgegevens.